Daily Yoga & Meditation

om-removebg-preview

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः

Yoga frees you from the drama, the tragedy, the saga your mind creaes and allow you to experience your true self

स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः।
गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु॥